English

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОГРАМАТА


Конференцията се организира на базата на научни доклади, презентации и уъркшопове, организирани в научни секции.
Програмата на конференцията е организирана от научни заседания, водени от модератори.
 

Възможности за участие в КОНФЕРЕНЦИЯТА

ОПИСАНИЕ                        време        ТАКСА
                                                                в лв. с ДДС
ПРЕЗЕНТАЦИЯ                   12                600
УЪРКШОП                            40               1100
СИМПОЗИУМ                       60               1400


ОПИСАНИЕ 

Презентациите се включват в програмата на конференцията след тяхното одобрение от Организационния комитет на конференцията. За целта на Организационния комитет се представя темата, кратко резюме до ½ машинописна страница, снимка и негово CV на български и английски език. Одобрената тема, нейното резюме и CV на лектора се публикуват на страниците на сайта на конференцията.

Всеки лектор получава:
1.      Възможност за представяне на своята лекция до 12 мин., както и време за допълнителни въпроси от 3 до 5 мин.
2.      Осигурен достъп до: а. Зала за презентации; б. Достъп компютър свързан с проектор; в. Проектор за излъчване и екран; г. Микрофон и озвучаване

 Всеки уъркшоп се включва в програмата на конференцията след представяне на тема, кратко резюме до ½ машинописна страница, снимка на презентатора и негово CV на български и английски език. След одобрение от Организационния комитет темата, резюмето, снимката на презентатора и неговото CV се публикуват на страниците на сайта на конференцията.


Всеки водещ уъркшоп получава:
Време - до 40 мин., което включва време за допълнителни въпроси от 5 до 10 мин.
Осигурен достъп до:
а. Зала за презентации;
б. Достъп компютър свързан с проектор;
в. Проектор за излъчване и екран;
г. 1 бр. микрофон и озвучаване
 

Всеки симпозиум се включва в програмата на конференцията след представяне на тема, кратко резюме до ½ машинописна страница, снимка на презентатора и негово CV на български и английски език. След одобрение от Организационния комитет темата, резюмето, снимката на презентатора и неговото CV се публикуват на страниците на сайта на конференцията.

Всеки водещ на симпозиум получава:
1.    Време - до 60 мин., в което се включва време за допълнителни въпроси от 5 до 10 мин.
2.    Осигурен достъп до: 
a.     Зала за симпозиум.
b.     Достъп компютър свързан с проектор
c.     Проектор за излъчване и екран„
1 бр. микрофон и озвучаване

top Върни се на предната страница