English

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДОЦ. ПЕХЛИВАНОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БДД

14-09-17
ОТВОРЕНО ПИСМО 

ДО

Чл. кор. Проф. д-р НИКОЛАЙ ЦАНКОВ, дмн

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА БЪЛГАРСКОТО ДЕРМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

 

ОТНОСНО:  

Публикуване на устава на Българското дерматологично дружество в  

официалния му сайт

 

           УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЦАНКОВ,

           С настоящото отправям към Вас искане за публикуване на устава на Българското дерматологично дружество (БДД) в официалния му сайт.

          Съгласно действащото законодателство и утвърдените добри практики на сдруженията в Република България, техните устави са публични и могат да бъдат видени от всеки, който посещава електронните им страници.

           За съжаление уставът на БДД не е достъпен дори на хартия в канцеларията и при секретаря на дружеството. Това установих лично.

          Този проблем многократно е споделян и коментиран с мен, в качеството ми на член на Управителния съвет (УС), от колеги – членове на БДД, във връзка с предстоящия IX-ти Национален конгрес.

           Настоявам актуалния устав да бъде публикуван в сайта на БДД самостоятелно и като документ към предстоящия конгрес.

          Очаквам това да стане най-късно до края на м. септември т.г., за да се избегнат всякакви подозрения за информационно затъмнение и манипулиране при провеждане на IX-я Национален конгрес и избор на ново ръководство на БДД.

 

С уважение,

Доц. д-р Георги ПЕХЛИВАНОВ, дм

Член на УС на БДД 

 

top Върни се на предната страница