English

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Научно-практическата конференция
ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ се организира
от
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО ДЕРМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО".

ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ


Доц. д-р Георги Пехливанов, дм
Доцент към Катедра по дерматология и венерология, Медицински Факултет - гр. София

Доц. д-р Георги Петров Пехливанов, дм завършва медицина през 1979 година в София. Придобива специалност дерматология през 1984 година, социална медицина и обществено здраве през 1996 година, магистратура здравен мениджмънт през 2004 година. Специализира в Грац, Будапеща и Париж. Член на Българското Дерматологично Дружество. Автор или съавтор на над 60 на­учни публикации и 4 учебника. Участник в повече от 30 международни форума.


Доц. д-р Илко Бакърджиев, дм
www.skin-bg.com
моб. 0888 768 413

Доц. д-р Илко Бакърджиев, дм е роден през 1968 г. в гр. Варна. Завършва медицина в Медицинския университет в морската столица през 1994. Специализира в клиниката по кожни и венерически болести във Варна, под ръководството на проф. д-р Златко Пенев, дмн, в София – при проф. Невена Берова, дмн, както и в Германия, Малта, Испания, Франция и Италия. Защитава докторска дисертация в областта на полово предаваните заболявания. Автор е на няколко изобретения и множество публикации в български и международни специализирани издания. Член е на Българското дерматологично дружество, Съюза на учените в България, Балканската асоциация по история на медицината, Европейската академия по дерматология и венерология. Преподавател по дерматология и венерология към Медицицински Колеж, Медицински Университет - гр. Варна. През 2013 г. е хабилитиран за звание Доцент към Медицински колеж на Медицински университет - гр. Варна. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ
Чл.кор. Акад. д-р Ваньо Митев, дм, дбн,

 

Академик Ваньо Иванов Митев е роден на 26.03.1954 г. в гр. Русе. Завършва средното си образование във Френската гимназия в гр. София през 1967 г., а висшето си образование по „Медицина” завършва в Медицинска Академия - София през 1982 г. Женен е с две деца.

След завършване на висшето си образование от 1982 г. до 1984 г. работи като лекар-неонатолог, ординатор в Окръжната болница в гр. Русе.
През 1984 г. постъпва в Катедрата по химия и биохимия на МФ при МУ - София като редовен аспирант.
През 1987 г. защитава дисертация и получава научната степен „Кандидат на медицинските науки" като преминава последователно през: 1987 г. – асистент; 1988 г. – старши асистент; 1990 г. – главен асистент; 1996 г. – доцент;
През 1996 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научната степен „Доктор на биологическите науки". През 1998 г. е избран за професор.
Проф. Ваньо Иванов Митев става най-младият професор в МУ-София.
В периода 1991-1994 г. проф. Митев е специализирал в Лабораторията по клетъчна молекулярна биология, INRA, Jouy en Josas, Франция.
От 1995 г. проф. Митев завежда лаборатория „Клетъчна сигнализация" в Катедрата по Химия и биохимия , а от 1998 г. завежда Сектор „Биохимия".
През 1999 г. е избран за Ръководител на Катедрата по Химия и биохимия, която ръководи и понастоящем. От 1999 г. до 2003 г. е Зам. декан по науката на Медицинския факултет на МУ-София, а от 2003 г. ръководи Международния отдел в Ректората на МУ-София.
От 2006 г. проф. Митев е ръководител и на Центъра по молекулна медицина.
Проф. Митев е автор и съавтор на над 250 научни публикации с импакт фактор над 150 и с над 1050 цитирания. Автор и съавтор е на редица монографични трудове и учебници между които и на първия специално адаптиран за Web базирано обучение учебник „Биохимия в Интернет. Лекции по Биохимия”.
Проф. Митев е научен ръководител на 25 български докторанта и е консултант на 8 чуждестранни докторанта.
Научно-изследователската група на проф. Митев има спечелени и разработени над 80 български проекта по линия на МОН и Съвета за медицински науки на МУ - София и участва в разработването на 9 международни проекта и двустранни споразумения.
Проф Митев е носител на престижни български и международни награди:
през 2005 г. получава наградата „Ораховац” на МУ - София за най-добра научна продукция през последните 3 години;
през 2006 г. получава наградата на МУ - София „Signum Laud is с лента”;
през 2006 г. е обявен за „Учен на годината” и получава наградата на МОН;
Проф. Митев има над 11 награди и в областта на електронното обучение.
В ръководената от него катедра по Медицинска химия и биохимия през 2007 г., в не техническо Висше училище, се създава първата в България лаборатория по Web базирано електронно дистанционно и интерактивно обучение.
На 18.02.2008 г. проф. Митев участва в изборите за Ректор на МУ - София, на който пост е избран с убедително мнозинство. 


Проф. д-р Анелия Клисарова, дмн
Министър на образованието и науката (29 май 2013 – 6 август 2014) 
заместник председател на Дружеството по Нуклеарна медицина


Проф. д-р Анелия Клисарова, дмн e родена на 13 декември 1961 г. Завършва медицина в МУ през 1986 г. Специализира в Германия, Швейцария и Кипър. В биографията и влизат множество длъжности и ръководни постове в здравни центрове и отделения. След асистентството минава през титлите доцент и доктор на медицинските науки. От 2000 г. е заместник-ректор по научната дейност в МУ – Варна, един мандат. От 2002 г. е лектор в Международната атомна агенция – Кипър. През 2003 г. става началник на „Център по образна диагностика" и лъчелечение, завеждащ отделението по Нуклеарна медицина към МБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна. От 2004 г. досега е избрана за ректор на Медицинския университет – гр. Варна. От 2005 г. е професор към Катедрата по образна диагностика. Получава званието доктор хонорис кауза на университета „Овидиус” в Констанца, Румъния през 2006 г., а през 2007 г. и на Одеския медицински университет в Украйна, както и на Одринския в Турция. Получава златен медал „Алберт Швайцер” на Полската академия на науките. Номинирана е и за наградата „Мария Кюри“ в Неапол. Създава българско-швейцарско училище за рентгенови лаборанти към варненския Медицински колеж.
Има над 52 научни публикации в български списания и над 27 в международни, множество участия в конгреси и други научни форуми. Владее немски, английски и руски език. Омъжена с един син.
Втори мандат общински съветник от листата на БСП, председател на комисията по здравеопазване към Общински съвет – гр. Варна. Като местен парламентарист инициира и активно подпомага откриването на Център по имплантология във Варна и програмата „Ин витро”, финансирана от общината.
Проф. д-р Анелия Клисарова, дмн е отдавна признат български лекар, учен, общественик. Освен като ректор на Медицински университет – гр. Варна тя е заместник председател на Дружеството по Нуклеарна медицина. През 2011 г. получава приза „Медик на годината”. Званието е присъдено за изключително активната и ползотворна работа на проф. Клисарова като ректор на Медицинския университет. По време на нейното управление са създадени два нови факултета към МУ - Варна – по дентална медицина и по фармация. Допълнително е отличена и за своя изключителен принос за развитието на науката и практиката в сферата нуклеарната медицина, както и за използването за пръв път в България на позитронно-емисионна томография с компютърна томография РЕТ/СТ.
За своята цялостна и научно-преподавателска дейност е наградена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ І степен. През 2013 г. проф. Клисарова е избрана за министър на образованието и науката.

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн
ректор на Медицински университет - гр. Варна
 

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн е роден на 10.03.1960 г. в гр. Варна. Завършва МУ - Варна през 1986 г. Проф. д-р Красимир Иванов има 25 г. лекарски стаж, от тях 22 г. като хирург. От 1987г. – 1990г. – лекар в работническа болница Девня, а 1990г. – последователно аспирант, а след това асистент, старши и главен асистент и завеждащ сектор към Катедрата по обща и оперативна хирургия на МУ – Варна. Придобива специалност по хирургия през 1993 г. През 1996 г. защитава дисертационен труд на тема „Към диагностиката и хирургичното лечение на ректален карцином”. През 2008 г. защитава дисертационен труд на тема „Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином”. През 1990 г. печели конкурс за редовен асистент към Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет – Варна. Последователно преминава през старши и главен асистент. През 2002 г. се хабилитира като доцент, а през 2008 г. като професор към Катедра по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение. През 2004 г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт”. От 2001 г. до 2010 г. е заема длъжността изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина” – Варна. От 2004 г. е ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение. Специализира онкологична хирургия на дебело черво и право черво, както и онкологична хирургия на черен дроб в Швейцария, Германия и Ирландия. Активно работи в областта на колоректалната хирургия, злокачествените заболявания на гастро-интестиналния тракт (онкологична хирургия), лапароскопската хирургия, телемедицината и телехирургията. През 2005г.  защитава успешно дипломна работа и получaва магистърска степен по „Стопанско управление”. От 2009г. придобита научна степен “доктор на медицинските науки” със защита на дисертационен труд на тема „Нови насоки в диагностиката и лечението на колоректалния карцином”. От 2010 г. Председател на Съвета на директорите.​


Член на​
Българското хирургическо дружество (БХД), Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози (БАХГ), съсловната организация на хирурзите в България, Съюза на учените в България, European Digestive Surgery, Академичният съвет при МУ – Варна, IASGO – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, ISUCRS – Международна организация на университетски преподаватели-хирурзи. 


Проф. д-р Невена Берова, дмн

Проф. д-р Невена Берова, дмн завършва своето висше медицинско образование в МУ, София (1954); Специалност дерматология и венерология "КДВ", София (1959); Специалност алергология (1991); защита на докторска дисертация (1959); защита на дисертация за доктор на науките(1986); хaбилитация за звание Доцент (1983); звание Професор (1989);

Специалиазации: КДВ - София; КДВ Мюнхен (1964), Хамбург, Берлин, Давос, Лайпциг, Лондон, Париж, Будапеща.
Професионална реализация: Онкологичен диспансер гр. Бургас; аспирант НИДВ (1955-1959 г.); зав. дерматологичен кабинет студентска поликлиника София (1960-1962); асистент 1-ва, 2-ра, 3-та степен, доцент, професор, КДВ София. Завеждащ секция дерматологична алергология КДВ София (1976-2000); Чуждестранен асистент КДВ Мюнхен (1964 г.); гост лектор в клиника по климатотерапия Давос /1968 г./
Научна дейност: Автор и сьавтор на 4 профилирани монографии и участник в 24 други учебници и монографии; автор на 205 публикации от които 120 на бьлгарски език и 85 на чужди езици; 15 рационализации; 1 изобретение и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина. Предпочитана тематика: алергични реакции кьм медикаменти, козметични средства, сьвременни диагостични и терапевтични методи в дермато-алергологията, високо планинско климатолечение на кожните болести. Автор на множество рецензии, експертни становища, редакции. Председател по СНС по ДВИЕНХ.
Членства в научни и професионални организации: БДД, БЛС, ЦУБ, чл.кореспондент на Шведското дерматологично дружество, почетен член на Баварското дерматологично дружество , международната комисия по интерфероните, източно-европейско дружество по контактна алергия, EADV. Член и председател на СНС по ДВИБЕПХ при ВАК (2000-2010).
Награди: Проф. Б.Берон, като кръжочник по ДВ (1954); впосл. на БДД (1994), почетен член на БДД (2000); почетен Професор на МУ София (1999); заслужил доктор МНЗ (1977); Номинация Жена на Годината (1997) на АБИ, Доктор "хонорис кауза" на БДД (2000)[Проф. д-р Златко Пенев, дмн]

Проф. д-р Златко Пенев, дмн е международно признат български лекар и учен. Основател и пръв ръководител на Клиниката по кожно-венерически заболявания в гр. Варна. През 1991 г. в гр. Варна проф. Златко Пенев основава заедно със своята съпруга маг. фарм. Гергана Пенева Фармацевтични лаборатории ТАЛОДЕРМА.
Проф. Зл. Пенев, дмн и неговия син д-р Юлиян Пенев стават пионери в клиничното прилагане на лазерите в родната дерматология. Лазерът на меден бромид е приложен в дерматологията за първи път в света през 1984 г./по библиографски данни/ в Кожна клиника – Варна от д-р Ю. Пенев (тогава студент) върху пациенти с хемангиоми. Проф. д-р Златко Пенев, дмн си отиде от нас през 2012 г. Помним го с благодарност и дълбоко уважение!

 
top Върни се на предната страница